Ściganie sprawców zbrodni popełnionych w obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau - Dokumentacja (pl) -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Dokumentacja (pl)

Ściganie sprawców zbrodni popełnionych w obozie zagłady KL Auschwitz-Birkenau

Już w grudniu 1939 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w specjalnej uchwale zapowiedział zastosowanie przez państwo polskie retorsji za niewinne ofiary polskie wobec Niemców, i to zwłaszcza wobec sfer kierowniczych. Na zajmowanych przez Armię Czerwoną ziemiach polskich w sierpniu 1944 r. został wydany przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dekret o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. Artykuł 1 pkt 1 tego dekretu – obowiązujący również obecnie – stanowi, że kto, idąc na rękę władzy państwa niemieckiego lub z nim sprzymierzonego brał udział w dokonywaniu zabójstw osób spośród ludności cywilnej albo osób wojskowych lub jeńców wojennych, podlega karze śmierci (aktualnie – dożywotniego pozbawienia wolności). Pozostałe przepisy dekretu przewidywały odpowiedzialność karną m.in. za inne formy prześladowania ludności okupowanych ziem polskich, współpracę z okupantem, w tym wydawanie lub pomoc w ujęciu osób prześladowanych i poszukiwanych przez władze okupacyjne oraz – zgodnie z treścią Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze – za samą przynależność do organizacji uznanych za zbrodnicze. Do takich organizacji zaliczono partię nazistowską (NSDAP), tajną policję (Gestapo), Sztafety Ochronne (SS) i Służbę Bezpieczeństwa (SD).

Czynności śledcze w sprawie zbrodni popełnionych w obozie KL Auschwitz-Birkenau jako pierwsza podjęła Prokuratura Pierwszego Frontu Ukraińskiego w lutym 1945 r. W kwietniu 1945 r. rozpoczęła działalność Komisja dla Badania Zbrodni Niemiecko-Hitlerowskich w Oświęcimiu. Od listopada 1945 r. działała ona w strukturach Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Komisja zabezpieczyła dowody, które nie zostały wcześniej wywiezione przez sowieckie organy ścigania, przeprowadziła przesłuchania i badania lekarskie byłych więźniów oraz oględziny terenu obozu. Z udziałem Polskiej Misji Wojskowej działającej przy władzach stref okupacyjnych Niemiec występowano o ekstradycję ujętych i zidentyfikowanych sprawców. W wyniku prac Komisji przed polskimi sądami postawiono ponad 700 byłych członków załogi obozu. Sprawcy najcięższych zbrodni sądzeni byli przez specjalnie powołany w tym celu sąd karny – Najwyższy Trybunał Narodowy. W kwietniu 1947 r. na karę śmierci skazany został były komendant obozu KL Auschwitz Rudolf Höss. W grudniu 1947 r. zapadł wyrok w krakowskim procesie członków załogi obozu. Wśród 40 oskarżonych sądzony był m.in. były komendant obozu Arthur Liebehenschel. Oprócz niego 22 innych oskarżonych zostało skazanych na karę śmierci. Należy zaznaczyć, że w procesach tych brali udział przedstawiciele prasy międzynarodowej. W relacjach podkreślali oni, że postępowanie prowadzone było z pełnym poszanowaniem godności oskarżonych i ich prawa do obrony. Dalsze procesy przeciwko byłym członkom załogi KL Auschwitz-Birkenau prowadzone były przed sądami okręgowymi – głównie w Krakowie i Wadowicach. Prowadzenie tych postępowań stawało się coraz trudniejsze. Wynikało to m.in. z narastającej nieufności w relacjach między komunistyczną Polską a władzami państw alianckich. Narastała niechęć do wydawania sprawców władzom polskim. Dodatkowo z powodu zrozumiałych braków w materiale dowodowym szereg osób – w tym głównie anonimowych dla byłych więźniów członków załóg wartowniczych – nie mogło być oskarżonych o popełnienie konkretnych zbrodni. Osoby te skazywane były na kary kilkuletniego pozbawienia wolności za samą przynależność do SS i służbę w obozie KL Auschwitz-Birkenau.

Procesy sądowe dotyczące zbrodni popełnionych przez członków załogi KL Auschwitz-Birkenau zakończyły się w pierwszej połowie lat 50-tych XX w. Po 1956 r. znaczną liczbę osądzonych zbrodniarzy hitlerowskich, w tym część osób skazanych na karę dożywotniego więzienia zwolniono. Politykę karną kształtowała wówczas sprzeczna z ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii, która stwierdzała m.in., że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza również w sprawach o czyny z dekretu o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego. Co prawda spod działania ustawy wyłączono przepis art. 1 pkt 1 dekretu, ale oznaczało to, że abolicji podlegały przestępstwa np. udziału w niemieckiej organizacji przestępczej (np. służba w SS), czy wydawania osób władzom niemieckim (m.in. tzw. szmalcownictwo).

Ustawą z 1964 r. wstrzymano bieg przedawnienia w sprawach o zabójstwa popełnione przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej lub osoby idące na rękę władzom niemieckim. Ustawodawstwo karne obowiązujące w Polsce w dalszym ciągu odbiegało jednak od standardów międzynarodowych w zakresie ścigania zbrodni wojennych. Uchwalony w 1969 r. nowy Kodeks karny w ogóle nie obejmował przestępstw wojennych, przestępstw przeciwko pokojowi i przestępstw przeciwko ludzkości. Uzasadniano to zamiarem wydania w tej sprawie specjalnej ustawy. Taka ustawa nie powstała jednak aż do upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Kolejne postępowania dotyczące szeroko rozumianej działalności obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau wszczęto w drugiej połowie lat 60-tych i na początku lat 70-tych XX w. w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie. Trzy śledztwa dotyczyły zbrodni popełnionych w czasie funkcjonowania obozu, zabójstw więźniów ewakuowanych z obozu na trasach tzw. Marszu Śmierci oraz eksperymentów medycznych i pseudomedycznych prowadzonych na więźniach obozu. Żadne z tych postępowań nie zostało zakończone wydaniem decyzji merytorycznej. Śledztwa kończono mniej lub bardziej szczegółowo uzasadnionymi postanowieniami o zawieszeniu postępowania w drugiej połowie lat 70-tych i w latach 80-tych XX w. W toku tych śledztw nie opracowano postanowień o przedstawieniu ustalonym sprawcom zarzutów zbrodni zabójstw i znęcania się nad więźniami obozu, nie występowano o ich wydanie do władz państw obcych. Przykładem takiego sposobu zakończenia postępowania jest sprawa dotycząca działalności dr. Josefa Mengele, wobec którego nie tylko nie sformułowano zarzutów popełnienia konkretnych czynów zabronionych, ale nawet zaniechano opublikowania za nim listu gończego i przeprowadzenia poszukiwań międzynarodowych. W uzasadnieniu postanowienia o zawieszeniu postępowania stwierdzono jedynie, że perspektywa postawienia Josefa Mengele przed polskim sądem jest odległa. W ostatnich latach PRL w ramach Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce – Instytut Pamięci Narodowej nie kontynuowano postępowań przygotowawczych dotyczących omawianego zakresu zagadnień. Prace Komisji skupiały się na działalności badawczej i historycznej. Należy jednocześnie zaznaczyć, że kompetencje śledcze Komisji były w myśl ówcześnie obowiązującej ustawy poważnie ograniczone.

Ustalenia byłej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich były udostępniane organom wymiaru sprawiedliwości i organom ścigania krajów tzw. demokracji ludowej, a także Republiki Federalnej Niemiec i Austrii. M.in. w oparciu o te ustalenia, w tym zeznania przesłuchanych świadków, przeprowadzone zostały w RFN w latach 60-tych i 70-tych XX wieku tzw. procesy frankfurckie, w toku których osądzono kilkudziesięciu były członków załogi obozowej.

W latach 2010-2011 – już w nowej strukturze organizacyjnoprawnej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie podjęła zawieszone postępowania. Obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt S 78.2011.Zn jedno śledztwo obejmujące swoim zakresem całokształt zagadnień związanych z funkcjonowaniem obozu KL Auschwitz-Birkenau. W założeniu ma ono doprowadzić do osiągnięcia kilku uzupełniających się celów. Do celów podstawowych (procesowych) należy zaliczyć dokonanie ustaleń faktycznych w zakresie:

 • organizacji i funkcjonowania obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau w kontekście systemu obozów koncentracyjnych i obozów zagłady funkcjonujących w III Rzeszy Niemieckiej;
 • danych osób osadzonych w obozie;
 • okoliczności pozbawiania życia osób osadzonych w obozie;
 • liczby ofiar obozu (w rozumieniu całkowitej liczby uwięzionych oraz liczby osób zgładzonych);
 • systemu pracy przymusowej z wykorzystaniem więźniów obozu;
 • czynów zabronionych o charakterze jednostkowym popełnionych na szkodę więźniów obozu;
 • eksperymentów medycznych i paramedycznych dokonywanych na więźniach obozu;
 • likwidacji obozu i przestępstw popełnionych w związku z jego ewakuacją;
 • funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej pełniących służbę w obozie;
 • wyników zakończonych postępowań karnych dotyczących przestępstw popełnionych w związku z funkcjonowaniem obozu (w Polsce i poza granicami kraju).

Ustalenia śledztwa umożliwią – we współpracy z pozostałymi pionami merytorycznymi Instytutu Pamięci Narodowej – realizację innych celów, w tym w szczególności:

 • celów archiwalnych – poprzez stworzenie zbioru dokumentów dotyczącego działalności KL Auschwitz-Birkenau w ramach Instytutu Pamięci Narodowej;
 • celów naukowych – poprzez wydawanie dokumentów, analiz, opracowań (w tym tłumaczeń) w różnych językach, opisanie struktury konspiracji w KL Auschwitz-Birkenau i pomocy udzielanej więźniom przez ludność miejscową w strefie oddziaływania obozu i w czasie Marszu Śmierci;
 • celów edukacyjnych – poprzez  działalność wystawienniczą, wydawanie książek popularnonaukowych, stworzenie ogólnodostępnej bazy audiowizualnej (baza danych o funkcjonariuszach SS, filmy, notacje, materiały poglądowe) dotyczącej działalności obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau.

W toku śledztwa podjęto intensywną współpracę z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Nawiązano również współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się dokumentowaniem i ściganiem zbrodni nazistowskich, w tym zwłaszcza z Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen w Ludwigsburgu. Na zlecenie prokuratur niemieckich wykonywano czynności związane z zabezpieczeniem dokumentów dla potrzeb prowadzonych postępowań przygotowawczych przeciwko byłym członkom załogi obozu. Część z tych postępowań zakończyła się skierowaniem przeciwko tym osobom aktów oskarżenia do sądów.

W oparciu o dane pozyskane z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przesłuchano w charakterze świadków przeszło 100 osób spośród żyjących obecnie byłych więźniów obozu. Zeznania świadków uzupełniają zebrany uprzednio materiał dowodowy, na który składają się 2805 unikatowe protokoły przesłuchań świadków, protokoły oględzin terenu obozu i trasy Marszu Śmierci, opinie biegłych, w tym biegłych zagranicznych, relacje, zapiski, artykuły prasowe, fotografie, odpisy wyroków i postanowień, kopie dokumentacji obozowej i inne. Ujawniono kilka nowych wątków i potencjalnych kierunków zainteresowania procesowego. W szczególności przesłuchano w charakterze świadka byłą łączniczkę Armii Krajowej, która opracowywała przekazywane przez więźniów obozu informacje o liczbie ofiar obozu.

Ważnym wątkiem postępowania, zmierzającym do realizacji celów procesowych, ale także ogólnohistorycznych i dokumentacyjnych są działania związane z ustaleniem dokładnej lokalizacji dołów popielnych, w których znajdują się szczątki zamordowanych w obozie więźniów. Miejsca te są częściowo udokumentowane, istnieje jednak wysokie prawdopodobieństwo, że nie wszystkie one zostały oznaczone w terenie i zabezpieczone. W tym zakresie uzyskano opinię geologiczną wskazującą potencjalne lokalizacje takich dołów.

Kontynuacji wymagają działania związane z pozyskiwaniem dokumentów, w tym dokumentów archiwalnych od podmiotów zewnętrznych. O ile w przypadku placówek polskich działania te zostały w zasadzie ukończone, o tyle znacznego nakładu sił i środków wymagają one w odniesieniu do podmiotów zagranicznych. Pozyskanie dokumentów z takich źródeł wymaga przeprowadzenia kwerend w zagranicznych placówkach archiwalnych.

Trwają czynności związane z ustaleniem, czy osoby zidentyfikowane jako byli funkcjonariusze obozu żyją. W takim przypadku możliwe będzie pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej. Niezależnie od tego w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w toku śledztwa zostanie wydana decyzja merytoryczna kończąca ostatecznie postępowanie karne w tej sprawie.

Opracował:

Łukasz Gramza,

prokurator OKŚZpNP w Krakowie

 

 

do góry