Załoga SS KL Auschwitz -

Niemieckie obozy zagłady i obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce

Nawigacja

Załoga SS KL Auschwitz

  • Załoga SS KL Auschwitz

Konzentrationslager (KL) Auschwitz założony został wiosną 1940 r. w budynkach byłych polskich koszar wojskowych na obrzeżach Oświęcimia, miasta w zachodniej części województwa krakowskiego, które po wybuchu wojny zostało włączone w granice III Rzeszy. Obóz stopniowo rozbudowywano, tworząc ostatecznie z niego kompleks KL Auschwitz I-III. W 1944 r. składał się on z trzech głównych części: Auschwitz I - Stammlager (w Oświęcimiu), Auschwitz II - Birkenau (obok zburzonej i wysiedlonej wsi Brzezinka), Auschwitz III - Monowitz (na terenie zburzonej i wysiedlonej wsi Monowice) oraz ponad 40 podobozów. Kompleks obozowy Auschwitz I-III był największym spośród działających w czasie wojny 29-ciu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady na obszarze III Rzeszy i terenach okupowanej przez Niemcy Europy.

W KL Auschwitz zginęło ok. 1 000 000 Żydów, 70 000–75 000 Polaków, 21 000 Romów oraz ok. 15 000 jeńców sowieckich. Łącznie w czasie jego funkcjonowania zamordowano tu ok. 1 100 000 osób.

Baza danych zawiera informacje o SS-manach pełniących w KL Auschwitz I-III służbę wartowniczą zorganizowaną w batalion wartowniczy oraz kompanie wartownicze (SS-Totenkopfsturmbann, SS-Totenkopfkompanie), w 6-ciu wydziałach administracji obozowej (Abteilungen I – VI) oraz w wydzielonych i zamiejscowych jednostkach organizacyjnych SS podporządkowanych komendantowi Auschwitz I, jako dowódcy garnizonu SS (SS-Standortälteste). Należały do nich m.in. Instytut Higieny SS (SS-Hygiene Institut der Waffen-SS und Polizei) w Rajsku czy Centralny Zarząd Budowlany SS (SS-Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz O/S), a także filie firm i przedsiębiorstw będących własnością SS.

Niniejsza baza nie obejmuje danych osobowych żołnierzy Wehrmachtu,  wykorzystywanych w niektórych komandach zewnętrznych i podobozach jako pomocniczy personel strażniczy, wartowników z 8. kompanii (8. ukrainische Kompanie), składającej się głównie Ukraińców, członków Służby Bezpieczeństwa SS (Sicherheitsdienst) z ośrodka szkoleniowego dla dywersantów Unternehmen Zeppelin (tzw. Vorlager Auschwitz) oraz  nadzorczyń SS (SS-Aufseherinnen) i radiotelegrafistek (Nachrichtenmaiden) w służbie SS oraz nienależących do SS sióstr Niemieckiego Czerwonego Krzyża (Deutsche Rotes Kreuz Schwestern).

  • SS KL Auschwitz Garrison

The Konzentrationslager (KL) Auschwitz was set up in the premises of former Polish military barracks at the outskirts of Oświęcim, a town in the western part of the then-Kraków Province. After the outbreak of WW2 it was incorporated into the territory of the Third Reich. The camp was gradually extended and eventually formed the complex of the KL Auschwitz I-III. In 1944, it consisted of three main parts, namely: Auschwitz I - Stammlager (in Oświęcim), Auschwitz II - Birkenau (close to demolished village of Brzezinka, whose population had been forcibly removed), Auschwitz III - Monowitz (in the area of demolished village of Monowice whose population was also forcibly removed) and more than 40 sub-camps. The complex of camps named Auschwitz I-III was the largest of all the Nazi German concentration and extermination camps of the total 29 camps in the territory of the Third Reich and other countries in Europe occupied by Germany.

It is estimated that, in the KL Auschwitz, approximately 1,000,000 Jews, 70,000–75,000 Poles, 21,000 Roma people and approximately 15,000 Soviet prisoners-of-war were killed. In total, nearly 1,100,000 persons were murdered there during the period when the camp was in operation.

This database contains records concerning SS KL Auschwitz personnel who served in the guard battalion and guard companies (SS-Totenkopfsturmbann, SS-Totenkopfkompanie), in six departments of the camp administration (Abteilungen I – VI) and other SS sections and branches under the command of the Commander of Auschwitz I and its SS garrison (SS-Standortaelteste) operating outside the main camp. They included among others the SS Hygiene Institute (SS-Hygiene Institut der Waffen-SS und Polizei) in Rajsko, the SS Central Construction Board (SS-Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Auschwitz O/S), and other companies or their branches which belonged to the SS.

The database does not contain any personal details of the Wehrmaht soliders who served in some commandos and sub-camps outside the KL Auschwitz as auxiliary guards, 8th company guard (8. ukrainische Kompanie), which recruited mainly Ukrainian nationals, SS Security Service (Sicherheitsdienst) in the training centre for saboteurs Unternehmen Zeppelin (the so-called Vorlager Auschwitz), and SS female guard (SS-Aufseherinnen) alongside other females serving in SS: female wireless operators (Nachrichtenmaiden), sisters of the German Red Cross (Deutsche Rotes Kreuz Schwestern) who did not join the SS.

  • SS-Mannschaft KL Auschwitz

Das Konzentrationslager (KL) Auschwitz wurde im Frühling 1940 in den Gebäuden der ehemaligen polnischen Kaserne am Rande von Auschwitz, polnisch Oświęcim, einer Stadt im Westen der Wojewodschaft Kraków, die nach dem Kriegsausbruch an das Dritte Reich angeschlossen wurde, errichtet. Das Lager wurde Schritt für Schritt ausgebaut so dass daraus endgültig ein Lagerkomplex KL Auschwitz I-III entstanden war. Im Jahre 1944 bestand es aus drei Hauptabteilungen: Auschwitz I – Stammlager (in Auschwitz), Auschwitz II – Birkenau (neben dem abgerissenen und ausgesiedelten Dorf Birkenau, polnisch Brzezinka, Auschwitz III – Monowitz (auf dem Gelände des abgerissenen und ausgesiedelten Dorfes Monowitz, polnisch Monowice) wie auch aus über 40 Neben- oder Außenlagern. Der Lagerkomplex Auschwitz I – III war das größte von den während des Krieges betriebenen 29 deutschen Nazi- Konzentrationslagern und Vernichtungslagern auf dem Gebiet des Dritten Reiches und des durch Deutsche besetzten Europas.

Im KL-Auschwitz sind ca. 1 000 000 Juden, 70 000 – 75 000 Polen, 21 000 Sinti und Roma und ca. 15 000 sowjetische Kriegsgefangene ums Leben gekommen. Insgesamt sind hier während des Funktionierens des Konzentrationslagers ca. 1 100 000 Personen ermordet worden.

Die Datenbank enthält die Angaben zu den SS-Männern, die ihren Wach-Dienst im KL Auschwitz im SS-Totenkopf-Sturmbann, in den SS-Totenkopfkompanien, in den Lagerverwaltungs-abteilungen  I – VI wie auch in den ausgegliederten externen SS – Organisationseinheiten, die dem Lagerkommandant Auschwitz I als dem SS-Standortältesten untersetzt waren, geleistet haben. Dazu gehörten u.a. das SS-Hygiene Institut der Waffen – SS und Polizei in Rajsko oder aber die SS-Zentralbauleitung der Waffen-SS und Polizei Auschwitz O/S) wie auch Niederlassungen der Firmen und Unternehmen, die im Eigentum von SS standen.

Diese Datenbank enthält keine Personenangaben zu den Soldaten der deutschen Wehrmacht, die in einigen Außenkommandos und Außenlagern als Hilfswachkräfte im Einsatz waren, zu den Wachmännern der 8. Ukrainischen Kompanie, die hauptsächlich aus den Ukrainern bestand, zu den Mitgliedern des Sicherheitsdienstes SS aus dem Schulzentrum für verdeckte Kriegsführer Unternehmen Zeppelin (sog. Vorlager Auschwitz), wie auch zu den SS-Aufseherinnen und anderen SS-diensthabenden Frauen wie Nachrichtenmaiden, sowie zu den Deutschen Rotes Kreuz Schwestern, die keine SS-Zugehörigkeit hatten.

 

Załoga SS KL Auschwitz

Załoga SS KL Auschwitz/
SS KL Auschwitz Garrison/
SS-Mannschaft KL Auschwitz

 

 

do góry